محصولات تولیدی

قابل ارائه در 8 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس قدرت و تعداد موتور، حجم مخزن، سطح مقطع فیلتر و راندمان کاری