محصولات تولیدی

قابل ارائه در 6 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس قدرت موتور، میزان فشار، درجه حرارت آب خروجی و راندمان کاری