محصولات وارداتی

قابل ارائه در 4 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس حجم مخازن آب، عرض شستشو، درجه حرارت آب خروجی و راندمان کاری