محصولات تولیدی

قابل ارائه در 6 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس حجم مخزن، عرض برس، عرض خشک کنی و راندمان کاری