محصولات وارداتی (اسکرابر های تخصصی)

قابل ارائه در 12 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس نوع کارکرد، متراژ و محیط مورد استفاده