محصولات وارداتی(اسکرابرهای عمومی)

قابل ارائه در 18 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس حجم مخزن، عرض برس، عرض خشک کنی و راندمان کاری