محصولات وارداتی

قابل ارائه در 2 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس حجم مخزن آب، حجم مخزن بویلر، فشار بخار خروجی و راندمان کاری