محصولات تولیدی

قابل ارائه در 3 مدل مختلف، طبقه بندی بر اساس عرض برس میانی، حجم مخزن زباله و راندمان کاری