محصولات مرتبط

 • FLVAC 1

  دارای 1 موتور

  دارای مخزن 20 لیتری

 • FLVAC 2

  • دارای 2 موتور
  • دارای مخزن 40 لیتری
 • FLVAC 3

  • دارای 3 موتور
  • دارای مخزن 80لیتری
 • GS 1/33

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 32 لیتری
  • یک موتور با توان 1.2 KW
 • GS 2/62

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 77 لیتری
  • 2موتوربامجموع توان2.4kw
 • GS 3/78

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 77 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw3.3