محصولات مرتبط

 • DQS14A

  • دارای مخزن زباله 170 لیتری
  • دارای پهنای تمیز کنندگی 70 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • DQS19 C

  • دارای مخزن زباله 180 لیتری
  • دارای پهنای تمیز کنندگی 80 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • 1050

  • مخزن زباله 70لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی105سانتی
  • مدل باطری دار و بنزینی
 • 1404

  • مخزن زباله 150 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی145سانتی
  • مدل باطری دار و بنزینی
 • 175

  • مخزن زباله 340 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی150سانتی
  • باطری دار-بنزینی-دیزلی-گازسوز
 • 195

  • مخزن زباله 450لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی180سانتی
  • باطری دار-بنزینی-دیزلی-گازسوز