محصولات مرتبط

 • DQS14A

  • دارای مخزن زباله 170 لیتری
  • دارای پهنای تمیز کنندگی 70 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • سوییپر 464

  • مخزن زباله 35 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی62سانتی
  • قابل ارائه در مدل برقی
 • سوییپر 512

  • مخزن زباله 50لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی70سانتی
  • مدل باطری دار و بنزینی
 • سوییپر 1050

  • مخزن زباله 70لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی105سانتی
  • مدل باطری دار و بنزینی
 • سوییپر 1280

  • مخزن زباله 108 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی120سانتی
  • مدل باطری دار،بنزینی و دیزلی
 • سوییپر 1404

  • مخزن زباله 150 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی145سانتی
  • مدل باطری دار و بنزینی