محصولات مرتبط

 • BSHPW-C200

  • حداکثر فشار کاری 200بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل چرخشی 0-˚45
 • BSHPW-C220

  • حداکثر فشار کاری 220 بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل چرخشی 0-˚45
 • BSHPW-C300

  • حداکثر فشار کاری 300 بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل چرخشی0- ˚45
 • FLHPW-C

  • حداکثر فشار کاری 250 بار
  • مدل تک فاز و سه فاز
  • نازل با زاویه پرتاب ˚45
 • PW-C40

  • حداکثر فشار کاری 130 بار
  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه ˚45
 • PW-C70

  • حداکثر فشار کاری 200 بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه˚45