محصولات مرتبط

 • BSHPW-C300

  • حداکثر فشار کاری 300 بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل چرخشی0- ˚45
 • FLHPW-C

  • حداکثر فشار کاری 250 بار
  • مدل تک فاز و سه فاز
  • نازل با زاویه پرتاب ˚45
 • Planet 150

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 75 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw3
 • Planet 200

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 100 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw4.5
 • PW-C70

  • حداکثر فشار کاری 200 بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه˚45
 • PW-C80

  • حداکثرفشارکاری250-350بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه ˚45