محصولات مرتبط

 • CT 40

  • دارای مخزن آب 40 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 51

  • دارای مخزن آب 50 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 55

  • دارای مخزن آب 55 لیتری
  • پهنای شستشو 60 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 70

  • ²دارای مخزن آب 70 لیتری
  • پهنای شستشوی 70 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 71

  • دارای مخزن آب 70 لیتری
  • پهنای شستشوی 70 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT90

  • دارای مخزن آب 90 لیتری
  • پهنای شستشوی 85 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار