محصولات مرتبط

 • CT90

  • دارای مخزن آب 90 لیتری
  • پهنای شستشوی 85 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • CT 105

  • دارای مخزن آب 105 لیتری
  • پهنای شستشوی 105سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • CT110

  • دارای مخزن آب 110لیتری
  • پهنای شستشوی 85 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • CT 160

  • دارای مخزن آب 16 لیتری
  • پهنای شستشوی 95 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • CT 230

  • دارای مخزن آب 230 لیتری
  • پهنای شستشوی 105 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • TITAN351

  • دارای مخزن آب 350 لیتری
  • پهنای شستشو 140 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار