محصولات مرتبط

 • CT 30

  • دارای مخزن آب 30 لیتری
  • پهنای شستشوی 45 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT45

  • دارای مخزن آب 45 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT46

  • دارای مخزن آب 40 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 40

  • دارای مخزن آب 40 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • DQX50

  • دارای مخزن آب 50 لیتری
  • پهنای شستشوی 51 سانتی
  • قابل ارائه در مدل برقی
 • DQX5

  • دارای مخزن آب 55لیتری
  • پهنای شستشوی 51سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار