محصولات مرتبط

  • SG-48

    • فشار بخار خروجی 8 بار
    • حجم بخار 80-100 gr/min
    • قابل ارائه در مدل تک فاز