محصولات مرتبط

 • SG-48

  • فشار بخار خروجی 8 بار
  • حجم بخار 80-100 gr/min
  • قابل ارائه در مدل تک فاز
 • PW-H50

  • حداکثر فشار کاری 200بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه ˚45
 • PW-E100

  • حداکثر فشار کاری 170بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه ˚45