محصولات مرتبط

 • CT45

  • دارای مخزن آب 45 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT46

  • دارای مخزن آب 40 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 40

  • دارای مخزن آب 40 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 55

  • دارای مخزن آب 55 لیتری
  • پهنای شستشو 60 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • DQX40

  • دارای مخزن آب 30 لیتری
  • پهنای شستشوی 43سانتی
  • در دو مدل برقی و باطری دار
 • DQX50

  • دارای مخزن آب 50 لیتری
  • پهنای شستشوی 51 سانتی
  • قابل ارائه در مدل برقی