محصولات مرتبط

 • CT 80

  • دارای مخزن آب 80 لیتری
  • پهنای شستشوی 55 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • CT110

  • دارای مخزن آب 110لیتری
  • پهنای شستشوی 85 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • CT 160

  • دارای مخزن آب 16 لیتری
  • پهنای شستشوی 95 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • CT 230

  • دارای مخزن آب 230 لیتری
  • پهنای شستشوی 105 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • DQX6

  • دارای مخزن آب 65 لیتری
  • پهنای شستشوی 56سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • DQX86

  • دارای مخزن آب 130 لیتری
  • پهنای شستشوی 86سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار