محصولات مرتبط

 • BSHPW-C300

  • حداکثر فشار کاری 300 بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل چرخشی0- ˚45
 • PW-C70

  • حداکثر فشار کاری 200 بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه˚45
 • PW-C80

  • حداکثرفشارکاری250-350بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه ˚45
 • Absolute

  • حداکثر فشار کاری 500بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • دو نازل سوزنی و چرخشی
 • PW-H50

  • حداکثر فشار کاری 200بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه ˚45
 • PW-E100

  • حداکثر فشار کاری 170بار
  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • نازل پرتاب آب با زاویه ˚45