محصولات مرتبط

 • FLVAC 3

  • دارای 3 موتور
  • دارای مخزن 80لیتری
 • GS 3/78

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 77 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw3.3
 • Planet 150

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 75 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw3
 • Planet 200

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 100 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw4.5
 • Planet 201

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 40 لیتری
  • 3موتوربامجموع توان3.3kw
 • Planet 350

  • قابل ارائه در مدل سه فاز
  • دارای مخزن 100 لیتری
  • موتور توربینی با توان4 KW